Windmolens in Usselo?

WERPEN DE WINDTURBINES IN USSELO EN BOEKELO REEDS HUN SLAGSCHADUW VOORUIT?

DOOR: DAMIEJEL HERING, NAMENS DE ACTIEGROEP ‘GEEN WINDMOLENS IN BOEKELO EN USSELO’

“Enschede zwicht onder druk van provincie en wijst twee potentiële locaties voor windturbines aan”, kopt RTV Oost op 15 maart jl. Maar is dit terecht? En moeten we ons gaan voorbereiden op de komst van 2 tot 3 windturbines in Boekelo en Usselo?


In dit artikel lees je de actuele ontwikkelingen en de verwachtingen van de actiegroep ‘Geen windmolens in Boekelo en Usselo’ ten aanzien van de komst van windturbines. De Energievisie wordt er middels de salamitactiek doorgeduwd. Eind 2021 is de Energievisie vastgesteld door de gemeenteraad Enschede. Dit was al een afgezwakte versie, want deze visie was in juli 2021 gestrand op het vlak van windbeleid. Destijds zijn er concessies gedaan, waarbij heel duidelijk gesteld is dat beleidsregels voor windenergie vastgesteld gaan worden, nadat het onderzoek van de GGD/RIVM naar het effect van windturbines op de gezondheid van omwonenden is afgerond en het Rijk de nationale normen voor windturbines aan een zogeheten m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) heeft onderworpen. Het nu aanwijzen van potentiële locaties (zoekgebieden) is dan ook tegenstrijdig, om de
volgende redenen:
• Binnen de gemeente Enschede is er momenteel geen sprake van een vastgesteld windbeleid.
• De nu aan te wijzen zoekgebieden komen weliswaar voort uit de Energievisie, maar de hier gehanteerde normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid uit het Activiteitenbesluit zijn op 30 juni 2021 ongeldig verklaard. De onderbouwing van de zoekgebieden is dus gebaseerd op ongeldige normen.
• Onderzoek van de GGD/RIVM naar het effect van windturbines op de gezondheid van omwonenden is nog niet afgerond.
Kortom verdient het de aanbeveling te wachten op de nieuwe nationale normen en gezondheidseffecten, waarna er nieuw onderzoek gedaan moet worden naar milieueffecten.

Termen die we de afgelopen weken in de media tegenkomen zijn: ‘met tegenzin’, ‘indicatief’ en ‘voorlopig. Klinkt allemaal mooi, maar de gemeente zou de rug recht moeten houden en wachten op nieuwe richtlijnen, hetgeen ook afgesproken is. De gemeente past hier de salamitactiek toe en dat is geen goede gang van zaken. Uiteindelijk zijn de inwoners van Boekelo en Usselo de dupe van deze aanpak. Want voorlopig is helemaal niet voorlopig en dat weet het College van B&W maar al te goed!


RES 2.0 – plaatsing van windturbines in de regio Twente

Dan loopt er momenteel het proces om te komen tot versie 2.0 van de Regionale Energiestrategie (RES), hierbij ligt de focus op windenergie en wordt er met name gekeken naar de plaatsing van windturbines in de regio Twente. Provincie Overijssel is hier initiatiefnemer en bevoegd gezag. In de RES 2.0 zal de keuze van locaties voor windturbines plaatsvinden op regionale schaal, dit overstijgt dus het gemeentelijk niveau. Ter voorbereiding voor verdere besluitvorming voor RES 2.0 wordt er een planMER opgesteld om de milieueffecten in kaart te brengen. Op de nota reikwijdte en detail (NRD) hebben we als ‘Geen Windmolens in Usselo en Boekelo’ een zienswijze ingediend. In de zienswijze hebben we aangedragen dat er er met een schone lei gestart moet worden met het in kaart brengen van mogelijke locaties voor het plaatsen van windturbines. Daarbij hebben we tevens de kanttekening geplaatst dat RES 1.0 plannen uitgesloten moeten worden van het onderzoek voor de planMER. Bij besluitvorming voor RES 1.0 plannen zijn milieuaspecten niet altijd onderdeel geweest van besluitvorming. Daarnaast is er sprake van bestuurlijk-politieke processen (de lobby) en ligt er geen objectief en onafhankelijk onderzoek ten grondslag aan het besluit. Daarom is het ook onlogisch de zoekgebieden in Usselo en Boekelo aan te wijzen, aangezien het onderzoek voor de RES 2.0 totaal andere uitkomsten kan opleveren.


Hoe nu verder?


Het ontbreekt aan draagvlak voor wind op land. Dat is niet alleen het geval in Boekelo en Usselo, maar dit zien we ook op landelijk niveau. Een combinatie van wind op zee, zon op dak, aangevuld met kernenergie zal het meeste draagvlak opleveren voor de Energietransitie. Daarnaast zijn vanuit de totale maatschappelijke kosten gezien, een scenario met extra wind op zee en zon op dak het goedkoopst. Mocht er sprake zijn van wind op land, dan moet er gekozen worden voor een grote mate van clustering in dunbevolkte gebieden.

Voor nu is het afwachten wat de uitkomsten en resultaten zijn van de planMER (milieueffectenrapportage) die uitgevoerd gaat worden voor de Regionale Energiestrategie 2.0 Twente. Ook spelen de nieuwe wettelijke richtlijnen en gezondheidsaspecten nog een rol, deze zijn immers nog niet bekend.
Blijven we in een gunstig scenario in de toekomst gevrijwaard van windturbines in onze
omgeving?

Nee, dat is niet zeker. Huidige moderne windturbines op land hebben een tiphoogte van bijna 250 meter en een vermogen van ca. 7 MW. Hiermee kan een particulier initiatief opgestart worden voor één solitaire windturbine. Dit kan zelfs buiten de gemeente om, aangezien op basis van de Elektriciteitswet, de provincie het bevoegd gezag is boven de 5 MW. Recent zien we ook verkenningen naar plaatsing van windturbines die buiten de gemeente om gaan, zoals recent het geval was in de buurtschap Broekheurne.
Gezien verwachte maatschappelijke kosten bij wind op land, ligt het voor de hand in RES regio Twente ook in hoge mate te clusteren bij eventuele realisatie van wind op land. De planMER moet hier meer duidelijkheid over gaan geven.

Kunnen we nog invloed uitoefenen?
Jazeker! Het is mogelijk een zienswijze in te dienen op de planMER die voor de RES 2.0 Twente geschreven wordt. In deze planMER zal ook meer duidelijkheid ontstaan ten aanzien van zoeklocaties voor windturbines in Boekelo en Usselo. De huidige streefdatum voor RES 2.0 is 1 juli 2023. Houd daarom de komende maanden onze website (https://www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl/) in de gaten voor updates, nieuws en voortgang. Ook zal hier te zijner tijd een voorbeeld zienswijze te downloaden zijn, die gebruikt kan worden.

Namens ‘Geen windmolens in Boekelo en Usselo’ is dit artikel geschreven door Damiejel
Hering. Voor vragen en of opmerkingen zijn we bereikbaar op geen.windmolens.in.usselo.
boekelo@gmail.com

Print deze pagina