donderdag 4 april 2024

Geen windmolens in het buitengebied

Er wordt weer geroepen: ”geen windmolens in het buitengebied”, tijdens een vergadering van de gemeenteraad op 26 februari jl. Waar andere buurtschappen zoals Twekkelo (raadsbesluit), Broekheurne (gebiedsgerichte aanpak) en Eschmarke (na protesten van inwoners) al op één of andere wijze inspraak hebben gehad, is dat voor de inwoners van Usselo en Boekelo niet het geval geweest. En daar zijn we op zijn zachtst gezegd niet blij mee!

Geen overhaaste en onzorgvuldige beslissingen
De gemeente verwijt de provincie snelheid voorrang te geven boven zorgvuldigheid. Wij zijn echter van mening dat Enschede ook niet als een goed bestuurder en betrouwbare overheid optreedt. Alle buurtschappen moeten gelijkwaardig behandeld worden en er moeten geen overhaaste, onzorgvuldige beslissingen genomen worden, ook niet om politieke redenen. Een door de wethouder toegezegde toelichting op de gemaakte keuzes is daarbij niet voldoende. Als inwoners van Usselo en Boekelo willen wij ook onderdeel zijn van een participatieproces, zoals dat ook elders het geval is geweest.
Omwonenden hebben bezwaar aangetekend.
De gemeente stuurt nog steeds aan op plaatsing van windturbines tussen Usselo en Boekelo, terwijl in de MER (Milieu Effect Rapportage), die hoort bij de Energievisie van 2021, de locaties langs de N18 helemaal niet als beste naar voren kwamen. Vervolgens heeft de gemeente in mei 2023, ondanks vele protestbrieven, de zoekgebieden in Usselo aangewezen voor het plaatsen van windturbines. Aangezien we het niet met dit besluit eens zijn, hebben we hiertegen met 30 omwonenden bezwaar en beroep aangetekend. Dit loopt momenteel bij de Rechtbank Overijssel

Provincie kan de regie overnemen
Als bevoegd gezag neemt de provincie steeds meer de regie over bij de energietransitie door een verbod op zonneparken op landbouwgrond en nadrukkelijkere sturing op windenergie. Ook heeft de provincie aan de gemeente voorgesteld om programmeringsafspraken te maken over windturbines op Enschedees grondgebied. Enschede gaat hier vooralsnog niet mee akkoord, met het risico dat de provincie de complete regie over gaat nemen. 

INWONERS VAN BOEKELO EN USSELO HEBBEN NOG STEEDS GEEN INSPRAAK GEHAD.

Veel zienswijzen ingediend tegen nieuwe windbeleid
Het nieuwe windbeleid van de provincie heeft in februari 2024 ter inzage gelegen. Wij hebben een zienswijze opgesteld waarbij, naast het beleidsmatige deel, ook zeer gedetailleerd ingegaan is op de ongeschiktheid van de locaties in Usselo. Van onze voorbeeld zienswijze is veel gebruikt gemaakt, daar zijn we blij mee! Op 22 maart jl. konden alle indieners hun zienswijze mondeling toelichten in aanwezigheid van gedeputeerde de Bree in het Provinciehuis Zwolle. Ook wij hebben dat gedaan, mede namens een deel van de indieners. De actuele ontwikkelingen zijn terug te vinden op onze website:
www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl.

We blijven ons inzetten
Inmiddels zijn we al ruim drie jaar actief tegen de komst van windturbines in Usselo en Boekelo en zullen we ons ook de komende periode vol blijven inzetten. Wilt u hier ook een bijdrage aan leveren of heeft u hier vragen over, laat het ons weten via geen.windmolens.in.usselo.boekelo@gmail.com.

Actiegroep geen Windmolens in Boekelo en Usselo.

Print deze pagina