donderdag 19 april 2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Op donderdag 19 april vindt om 20.00 uur de openbare algemene ledenvergadering (ALV) van Buurtkring Usselo plaats in het Verenigingsgebouw in Usselo (naast de kerk). U bent van harte uitgenodigd; de koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

Tijdens de avond wordt er gedeeld waar het bestuur en haar commissies het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. En we vragen u om mee te denken waar de komende periode de speerpunten voor en van Usselo liggen. Het is mogelijk om agendapunten aan te leveren via secretaris@usselo.nl.

 

Voorlopige agenda

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2017
 3. Ingekomen stukken
  • Gevraagd besluit: zijn de leden het er mee eens dat de Buurtkring actief is, blijft en wordt om maatschappelijke zaken in het belang van Usselo te profileren en te bevechten bij de bevoegde instanties voor subsidie, vergunning, regelgeving.
  • Gevraagd besluit: zijn de leden het ermee eens dat de Buurtkring extra middelen gebruikt voor het beschrijven van het erfgoed van Usselo (in historische zin de Marke).
 4. Mededelingen
  • Dank voor vrijwilligers en commissieleden
 5. Presentatie Commissies
  • N18 en Natuur, Toerisme en Recreatie
  • Herinrichting Kern Usselo
  • Pauze
 6. Jaarverslag secretaris 2018
 7. Financieel verslag 2016/2017
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming nieuw kascommissielid
 10. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Gijs Mondria (secretaris). Kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk tot 7 dagen voor de ALV melden bij de secretaris: secretaris@usselo.nl.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

 

 

Print deze pagina