vrijdag 11 juni 2021

Officiële mededelingen van Buurtkring Usselo

ENERGIEVISIE

De ontwerp-energievisie van de gemeente Enschede heeft de tongen aardig losgemaakt. Veel inwoners hebben de petitie tegen windmolens getekend en ook zijn er behoorlijk wat zienswijzen ingediend.

Bij de zomereditie 2021 van Rondje Usselo is een kopie toegevoegd van de intentieverklaring die Dorpsraad Boekelo, Vereniging Behoud Twekkelo, Buurtkring Usselo en de gemeente Enschede hebben ondertekend met daarin de ambitie om te komen tot een gezamenlijk buurtenergieplan voor EnschedeWest. Met de ondertekening is hiertoe een mooie stap gezet.

Het buurtenergieplan richt zich op initiatieven voor de opwek van duurzame energie in ons gebied. Met de toelichting op de intentieverklaring hopen we voor u een duidelijk overzicht te creëren van alles wat er is besproken en wat er in de toekomst gaat gebeuren, uiteraard met inachtneming van hoeverre onze invloed daarop is.

Op 19 mei jl. heeft gemeente Enschede overigens laten weten voorlopig geen vergunning voor windmolens te verlenen tot de uitkomsten van een nader onderzoek naar de effecten van windturbines op de volksgezondheid bekend zijn. En zoals reeds eerder gevraagd: heeft u opmerkingen en ideeën over de energievisie, deel die vooral met ons via info@usselo.nl. Want samen staan we sterker!

UITSTEL WEGWERKZAAMHEDEN VOOR HERINRICHTING DORPSKERN
Gemeente Enschede heeft de Buurtkring Usselo geïnformeerd over
uitstel van de wegwerkzaamheden in het kader van de afwaardering
van de oude N18 en de herinrichting van (een deel van) de Boekelosestraat, Usseleresweg en de Usselerhofweg (dorpskern Usselo) van 3 mei 2021 naar 16 augustus 2021. De reden hiervoor is dat aannemer KWS Infra B.V. Roosendaal/Sas van Gent de bestratingsmaterialen (de gebakken klinkers die worden toegepast in de rijbaan binnen de bebouwde kom) pas in week 33, na de bouwvakvakantie, kan leveren.

Gemeente Enschede heeft alle direct betrokkenen (aanwonenden en ondernemers) hierover via een brief geïnformeerd. Begin juli is er meer informatie beschikbaar over de exacte fasering van de wegvakken en de doorlooptijd van de werkzaamheden. We publiceren dit op deze website en via onze Facebookpagina.

WIJZIGING BUSLIJN 62
Ondanks dat de werkzaamheden voor de herinrichting van de
dorpskern in Usselo zijn uitgesteld naar 16 augustus a.s, rijdt buslijn 62 sinds zondag 2 mei jl. voortaan niet meer via de oude N18, maar via een nieuwe route langs de Volksparksingel, Westerval en de nieuwe N18 richting Haaksbergen. Hierdoor vervallen de bushaltes tussen Enschede Centraal Station en Haaksbergen Wittepalenweg.

Volgens vervoerder Keolis Nederland kon de aangepaste dienstregeling in dit stadium niet meer ongedaan worden gemaakt. Reizigers tussen Usselo en Enschede kunnen voortaan gebruik maken van buurtbus 506 (Buurtbus Boekelo). De buurtbus stopt bij een aantal haltes in Usselo, waaronder een nieuwe halte bij het crematorium, en rijdt door naar Enschede Centraal
Station. Deze situatie blijft zo, ook nadat de wegwerkzaamheden en de herinrichting van de dorpskern zijn afgerond. Kijk voor de tijden van de buurtbus op www.buurtbusboekelo.nl. Voor de nieuwe busverbinding naar de Achterhoek kunt u kijken op www.twents.nl.

DODENHERDENKING 4 MEI
Het bestuur van Buurtkring Usselo heeft op 4 mei jl. samen met de Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo bloemen op het graf gelegd van Dirk Jan ter Borg. Hij sneuvelde als eerste Usseloër op 10 mei 1940 in Roermond tijdens de Tweede Wereldoorlog.

HERBESTRATINGHARBERINKSWEG
Er was behoorlijk wat ophef toen in 2019 de oude karakteristieke waaltjes verwijderd werden uit de Harberinksweg vanwege het vernieuwen van deze weg. Zowel de aanwonenden, Vereniging Behoud Usselo en Usseler Es (VBU) en Buurtkring Usselo vonden het jammer dat hierdoor dit mooie karakteristieke weggetje zou verdwijnen. En zoals Gerrit Bijvank van de VBU aangaf: “Dat oude weggetje hoort juist bij ons dorpsgezicht. Dit soort klinkers ligt nog maar op een paar plekken in Twente. Dit valt voor ons dan ook onder cultuurhistorisch erfgoed. We willen onze weg terug.”

In de tussentijd is er veel gebeurd en is fase 1 afgerond.
Op 22 april jl. was er een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden over de Harberinksweg fase 2 waarin zij mee mochten praten over twee voorstellen. Er is gekozen voor de variant waarbij alle waaltjes vervangen worden door dezelfde stenen als in fase 1 en een deel
(250m2) van de vrijkomende waaltjes wordt verplaatst naar de Usselerrondweg.

De verwachting is dat in september 2021 wordt gestart met de uitvoering van deze werkzaamheden. Te zijner tijd komt er ook nog een fase 3 waarbij het asfalt van de Usseleresweg, het deel tussen de Harberinksweg en Keuperweg tegen de A35, ook met dezelfde klinkers zal worden
uitgevoerd.

In totaal is er 1100m2 aan oude waaltje vrijgekomen waarvan nu
dus 250m2 wordt hergebruikt. De overblijvende waaltjes, voor zover geschikt om te hergebruiken in openbare wegen op de Usseler Es, worden tijdelijk opgeslagen. Destijds heeft de buurtking al bij de gemeente gemeld dat, indien deze waaltjes niet teruggelegd worden, deze elders in Usselo weer moeten worden ingezet. En dat kan wat ons betreft ook buiten de openbare wegen, maar wel op locaties die het publieke belang van Usselo dienen, bijvoorbeeld bij Wissink’s Möl. Buurtkring Usselo blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en mogelijke opties aandragen voor het hergebruik van de 850m2 karakteristieke oude waaltjes.

Print deze pagina