donderdag 19 april 2018

Notulen algemene ledenvergadering 19 april 2018

Op donderdagavond 19 april jl. vond de openbare algemene ledenvergadering (AVL) plaats van Buurtkring Usselo. De opkomst van ca. 50 belangstellenden toont een hoge betrokkenheid van de inwoners om mee te denken over de speerpunten van Usselo. Hieronder vindt u de notulen van de ALV, zodat u weet wat er besproken is.

Notulen openbare algemene ledenvergadering
Buurtkring Usselo | d.d. 19 april 2018 | Verenigingsgebouw Usselo

Aanwezig bestuur Buurtkring Usselo: Gerrit Kleine Wiecherink (voorzitter), Gijs Mondria (secretaris), Gerrit Jan van Munster (tweede secretaris), Adri Berger (penningmeester), Hans Leusink, Marco Zwart en Herman Tabor (algemene bestuursleden).

1. Opening
Voorzitter Gerrit Kleine Wiecherink opent de vergadering om 20.00 uur en begroet de ca. 50 aanwezigen en in het bijzonder Jan ten Elzen, wijkbeheerder Stadsdeel West, en Wilfried Bossink, Wijkagent Usselo-Boekelo-Marssteden-Havengebied. Gerrit Meutstege van STAWEL heeft ook aangegeven te komen, maar sluit later aan.

Om te beginnen stelt Jan ten Elzen zich voor aan de aanwezigen en vertelt wat zijn functie is binnen de gemeente. Voor vragen, klachten en opmerkingen in Stadsdeel West kan een ieder zich bij hem vervoegen. Dit kan ook via de site van de gemeente Enschede onder het kopje ‘Slim Melden’. Wilfried Bossink stelt zich voor als de nieuwe wijkagent voor ons gebied.

2. Notulen ALV 13 april 2017
Deze worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

3. Ingekomen stukken

 

Er zijn twee vragen binnengekomen van lid Hans Koenders met het verzoek hier tijdens de vergadering een besluit over te nemen.

Gevraagd besluit: zijn de leden het ermee eens dat de Buurtkring actief is, blijft en wordt om maatschappelijke zaken in het belang van Usselo te profileren en te bevechten bij de bevoegde instanties voor subsidie, vergunning, regelgeving?

Hans Koenders meldt dat hij blij is dat de Buurtkring met haar bestuur actief is geweest in zaken die er maatschappelijk toe doen voor Usselo. Hij noemt:

  • afwaardering van de N18 en dorpskern (puik stuk werk van Miranda Meerman en anderen) en zie speerpunten partij Burger Belangen Enschede (BBE);
  • visie op Bungalowpark Het Rutbeek;
  • breedband/glasvezel buitengebied.

Ook meent Hans Koenders dat deze assertieve benadering op de omgeving een voorname taak is van de Buurtkring. In Usselo wonen genoeg leden die zich willen en kunnen inzetten om de belangen van Usselo goed te verwoorden naar bijvoorbeeld Dorpsraad Boekelo, STAWEL, LTO en Vereniging Usseler Es.

Belangrijk is wat hem betreft een goede positie te verwerven t.o.v. de gemeente. Dat werkt vaak het best als je samen met anderen optrekt. Hans is daar voorstander van en wil waar mogelijk bijdragen.

Gevraagd besluit: zijn de leden het ermee eens dat de Buurtkring extra middelen gebruikt voor het beschrijven van het erfgoed van Usselo (in historische zin de Marke)?

Elke dag verliezen we kennis. Dat gebeurt door vernietiging van dossiers en door het overlijden van mensen. Een sterk punt in heel veel gesprekken en discussies is het hebben van stevig fundament van historie. Voor het invullen van een goede toeristische functie is geschiedenis een must. Usselo is de naamgever van een grote Marke die loopt vanuit de vroege middeleeuwen (jaar 800) tot ongeveer de tijd van Napoleon ca. 1800. Hans Koenders meldt hier naar vermogen aan bij te willen dragen.

De aanwezigen kunnen zich in beide vraagstellingen vinden.

Ook is er een vraag binnen gekomen van Charlotte Mosman. Zij meldt dat ze het als inwoner van Usselo benauwd krijgt van de toekomstige plannen m.b.t het plaatsen van zonnepanelen op de Usseler Es. Zij zou graag meer informatie krijgen of deze plannen concreet zijn of dat inwoners hier nog iets over te zeggen hebben. Hopelijk kan Buurtkring Usselo haar inwoners meer duidelijkheid geven in de komende vergadering. Wanneer dit niet mogelijk is hoort zij dit graag van de Buurtkring.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur de voorkeur heeft voor het laaghangend fruit, d.w.z dat langs de randen van de Es en de snelweg op gemeentegrond de zonnepanelen worden geplaatst. Atelier Overijssel is echter ingehuurd door de gemeente en geeft ook andere alternatieven weer. Verder volgt de Buurtkring kritisch de ontwikkelingen, maar het vervelende is dat het bestuur geen zeggenschap heeft over initiatieven die op particuliere grond gerealiseerd gaan worden (op gemeentegrond ook niet). Eventuele ontwikkelingen worden in Rondje Usselo geplaatst.

Uit de zaal komt nog een vraag omtrent het tijdstraject wanneer de zonnepanelen geplaatst worden. De voorzitter meldt hier geen inzicht in te hebben, maar dat het na vorming van het nieuwe College wel snel zou kunnen gaan.

John Baardink geeft aan dat er van Provincie Overijssel al een advies zou liggen hoe om te gaan met zonnepanelen. Hij zal dit advies opzoeken en doorsturen naar het bestuur.

Een aanwezige vraagt hoe het staat met de inrichting van de Haaksbergerstraat en dan name bij het verdwijnen van de invoegstroken bij de afslag Crematorium als het een 60 km weg wordt.

De voorzitter geeft aan dat er in mei door de gemeente een inloopavond wordt georganiseerd met betrekking tot de afwaardering van de Haaksbergerstraat waarbij deze vraag gesteld kan worden aan de deskundigen. André Mondria geeft aan dat dit ook gaat spelen als de Usselerveenweg de aanrijroute wordt naar het nieuw te bouwen bungalowpark. Het bestuur heeft meegedacht over de aanrijroute (ontsluiting) voor dit park, maar aangezien er zoveel belangengroepen waren die het met elkaar niet eens konden worden, is voor het eerste alternatief gekozen. Het bestuur zal kijken of de bewegwijzering nog beïnvloedt kan worden.

4. Mededelingen
De voorzitter bedankt de werkgroepen voor alles wat zij het afgelopen jaar weer gedaan hebben voor de Usselose gemeenschap.

 

Er wordt een oproep gedaan voor een vrijwilliger die zou willen helpen bij de redactie van Rondje Usselo en de nodige maandelijkse kopij om het blad levendig te houden.

Er is opnieuw een aanvraag gedaan voor erkenning van de Buurtkring. Dit is noodzakelijk omdat er een nieuw College komt.

5. Presentaties commissies
Commissie Herinrichting Kern Usselo: Miranda Meerman geeft met een presentatie aan hoe ver ze zijn met de ontwikkeling van de dorpskern. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan Miranda voor alles wat zij doet als kartrekker voor dit project.

Commissie Natuur, Toerisme en Recreatie: André Mondria geeft aan waar ze mee bezig zijn. Er worden nieuwe wandel- en fietsroutes uitgezet en er zijn bankje geplaatst, waarvan we er twee gekregen hebben van Stichting de Koepel. Samen met het Klimbos en het Skicentrum wordt gekeken of er nog andere initiatieven geregeld kunnen worden om het toerisme in Usselo op de kaart te zetten. Ook wordt er gekeken of een mountainbikeroute te maken valt. De voorzitter geeft aan dat hij het erg mooi zou vinden als Wissink’s Möl ook in de plannen meegenomen zou worden.

Gerrit Meutstege van STAWEL is wat later binnengekomen en krijgt van de voorzitter de mogelijkheid om zich voor te stellen en een presentatie te geven over het doen en laten van STAWEL (Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede). In de persoon van Hans Leusink hebben wij als bestuur van de Buurtkring zitting in STAWEL.

De voorzitter last een korte pauze in.

6. Jaarverslag secretaris 2017

 

Secretaris Gijs Mondria geeft aan waarmee het bestuur in het afgelopen jaar bezig is geweest.

7. Financieel verslag 2016/2017
Penningmeester Adri Berger deelt de financiële stukken van 2016 en 2017 uit en geeft hier een toelichting op. De stukken van 2016 worden ook voorgelegd, omdat er vorig jaar de nodige vragen over waren van de kascommissie die te maken hadden met de overname van het vorige bestuur. De kascommissie had deze jaarstukken vorig jaar september al goedgekeurd, maar het bestuur vond het wenselijk deze ook nog te presenteren.

 

8. Kascommissie
Ben Kleine Wiecherink geeft mede namens Hans Koenders aan dat zij samen de boekhouding gecontroleerd hebben en de penningmeester en het bestuur decharge verlenen voor het gevoerde beleid.

 

9. Benoeming nieuw kascommissielid
Aangezien Hans Koenders de kascommissie verlaat, komt hiervoor het reservelid in de plaats. Dit is Eveline Biermans. Als nieuw reservelid voor de kascommissie wordt gekozen Erna Nijhuis.

 

10. Bestuursverkiezing
Gijs Mondria is als secretaris aftredend, maar heeft zich weer als bestuurslid beschikbaar gesteld. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, wordt Gijs opnieuw voor vijf jaar benoemd onder applaus van de aanwezigen.

 

11. Rondvraag
John Baardink heeft een vraag over het vliegveldje van TRMC dat gepland staat op een wei bij Hoenink. De voorzitter geeft aan dat hier nog wel enkele bezwaren tegen zijn, maar dat de vergunning in eerste instantie voor een jaar wordt verleend en dan het geheel wordt geëvalueerd. Tevens houdt Dorpsraad Boekelo zich hier nog mee bezig.

Maico Bloemendaal vraagt of de aansprakelijkheidsverzekering die het bestuur heeft nog noodzakelijk is. De voorzitter geeft aan dat zij bezig zijn dit uit te zoeken, ook vanwege de verzekeringen die de gemeente heeft voor vrijwilligers.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print deze pagina