maandag 16 augustus 2021

Wijziging bestemmingsplan Usseler Es

Nieuwe commissie zorgt met inwoners voor uitvoering

In april 2021 is het bestemmingsplan van de Usseler Es gewijzigd van industrie naar ‘natuur en landbouw met waarden’. Hier heeft de (inmiddels opgeheven) Vereniging tot Behoud van Usselo en de Usseler ES (VBU) 30 jaar voor gestreden, een historisch moment in de geschiedenis dus. Een karakteristiek deel van Usselo, en tegelijkertijd de grootse es van Europa (ca. 200 hectare) die van grote historische en landschappelijke waarde is, blijft behouden.

Binnenkort starten de gemeente Enschede, provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen met de plannen voor de herinrichting van de Usseler Es. Het gaat hierbij om de gronden die in bezit zijn van de gemeente. Buurtkring Usselo wordt als erkend orgaan hier ook bij betrokken. Omdat het gaat om ons leefgebied, wil de buurtkring vanaf het eerste uur aangehaakt worden bij de plannen en hier samen met ideeën van inwoners vorm aan kunnen geven. Dat vergt een proactieve houding en capaciteit. Daarom heeft de buurtkring de Commissie Herinrichting Usseler Es (CHU) opgericht.

De CHU wil bijdragen aan het herstel van een combinatie van boerenlandschap in een balans met natuur mens en dier. De thema’s water (berging), verbetering biodiversiteit en natuur in het herstelplan staan daarbij centraal. Uitgangspunt van de CHU is de te kans grijpen om een stukje buitengebied te creëren waar oude waarden herleven. En daar kunnen ook inwoners en toeristen van genieten; het idee is ook om op de bolling van de es ruimte te creëren voor recreatie door bijvoorbeeld de aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden. De CHU zal inwoners en overige betrokkenen regelmatig informeren en betrekken bij de plannen en ontwikkelingen.

Print deze pagina