donderdag 20 januari 2022

Algemene ledenvergadering – geannuleerd


GEANNULEERD VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN, NIEUWE DATUM VOLGT. – Op donderdag 20 januari 2021 vindt om 20.00 uur de openbare algemene ledenvergadering (ALV) van Buurtkring Usselo plaats in het Verenigingsgebouw in Usselo (naast de kerk). U bent van harte uitgenodigd, de koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

Tijdens de avond wordt er gedeeld waar het bestuur en de commissies het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. En we vragen u om mee te denken waar de komende periode de speerpunten voor Usselo liggen. Het is mogelijk om agendapunten aan te leveren via secretaris@usselo.nl.

Voorlopige agenda

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 2019 (in 2020 en 2021 was i.v.m. corona geen ALV mogelijk)
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Aftreden en benoemen nieuwe bestuursleden
 6. Jaarverslag secretaris 2021
 7. Presentatie commissies:
  1. Herinrichting Dorpskern Usselo
  2. Herinrichting Usseler Es
 8. Financieel verslag 2020 & 2021
 9. Verslag kascommissie
 10. Benoeming nieuw kascommissielid
 11. Wijkbudgetten
 12. Stand van zaken omtrent energievisie
 13. Stand van zaken MFA De Zweede
 14. Dorpsvisie Usselo 2023-2030
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

De ALV is onder voorbehoud i.v.m. de dan eventueel geldende coronamaatregelen. Houd hiervoor deze website en Facebookpagina van Usselo in de gaten.

Print deze pagina